Ebreji pieņem biblisko Jēzu

Ričards Elofers (pirmais no labās) Rīgas I draudzē, 2006.05.20.
Ričards Elofers (pirmais no labās) Rīgas I draudzē, 2006.05.20.
Bijušais adventistu Dobeles draudzes mācītājs Īzaks Kleimanis un Israēlas Misijas lauka prezidents Ričards Elofers pie ebreju sinagogas drupām, ko nacisti nodedzināja 2. Pasaules kara laikā. Rīga, 2006.05.19.
Bijušais adventistu Dobeles draudzes mācītājs Īzaks Kleimanis un Israēlas Misijas lauka prezidents Ričards Elofers pie ebreju sinagogas drupām, ko nacisti nodedzināja 2. Pasaules kara laikā. Rīga, 2006.05.19.
Baltijas Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis, Israēlas Misijas lauka prezidents Ričards Elofers un mācītājs Īzaks Kleimanis apmeklē Rumbulas memoriālu, kur 2. Pasaules kara laikā nacisti nogalināja 25.000 ebreju. 2006.05.19.
Baltijas Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis, Israēlas Misijas lauka prezidents Ričards Elofers un mācītājs Īzaks Kleimanis apmeklē Rumbulas memoriālu, kur 2. Pasaules kara laikā nacisti nogalināja 25.000 ebreju. 2006.05.19.
Ričards Elofers Ebreju biedrības namā Rīgā, 2006.05.19.
Ričards Elofers Ebreju biedrības namā Rīgā, 2006.05.19.
Ričards Elofers ebreju sinagogā Rīgā, 2006.05.19.
Ričards Elofers ebreju sinagogā Rīgā, 2006.05.19.
Rīga, LATVIJA. 2006. gada 20.–21. maijs. Israēlas Misijas lauka prezidents un Ģenerālkonferences Globālās Misijas Pasaules ebreju draudzības centra vadītājs Ričards Elofers apmeklēja Rīgu un Tartu (Igaunija), lai dalītos savos atklājumos Bībeles izpētē par šīs grāmatas vēsti, pravietojumiem un Evaņģēliju attiecībā uz jūdiem. R. Elofers veltīja vairāk nekā 3 stundas Rīgā un 4 stundas Tartu, lai skaidrotu Bībeles rakstvietas par to, kā Jaunās Derības rakstos jūdi pieņēma Evaņģēliju un Jēzu kā Mesiju.

“Ja mēs uzmanīgi aplūkojam Bībeles rakstvietas, mēs nevaram apgalvot, ka jūdi nepieņēma Jēzu,” skaidro Elofers. “Bībelē ir tik daudz rakstvietu, kas skaidri runā par to, ka Dievs nekad nav noraidījis Israēlu un ka daudzi jūdi pieņēma Evaņģēlija vēsti. Patiesībā Apustuļu darbu grāmata liecina, ka ap 34. gadu, kad Sauls (vēlākais ap. Pāvils) piedalījās Stefana nomētāšanā ar akmeņiem, gandrīz puse Jeruzālemes iedzīvotāju jau bija pieņēmuši Jēzu! Vai šodien Baznīcas sludinātā Evaņģēlija vēsts ir tik spēcīga, ka puse jūsu galvaspilsētas iedzīvotāju ir pieņēmuši Jēzu Kristu?” jautāja R. Elofers. “Ja nav, tad vai jūs varat apgalvot, ka jūsu tauta ir noraidījusi Jēzu? Ja puse no Jeruzālemes iedzīvotājiem pieņēma Jēzu, kāpēc Kristīgā Baznīca vēl aizvien māca, ka jūdi nepieņēma Jēzu?

“Ir pienācis laiks Kristīgajai Baznīcai pārskatīt savu teoloģiju par Baznīcu un tās vēsti jūdu tautai. Ebreji nenoraida biblisko Jēzu, viņi vienkārši nepieņem Kristīgās Baznīcas Jēzu, jo Bībelē Jēzus nekad nav atcēlis Dieva 10 baušļus, nav pārcēlis sabatu uz svētdienu vai atcēlis likumus par šķīstu barību (Mt 5:17,18). Tāpat Viņš nekad nav izdevis pavēles baznīcās novietot elkus vai svētbildes un zemoties to priekšā. Ja Baznīca sludinās to Kristu, kāds Viņš ir ainots Bībelē, daudzi ebreji Viņu pieņems par savu Mesiju.

“Gadsimtiem ilgi Kristīgā Baznīca ir paudusi negatīvu attieksmi pret jūdiem, pamatojoties uz Markiona mācību par Baznīcu (aizvietošanas teoloģija), kaut arī Baznīcas pirmie koncili viņu pasludināja par herētiķi. Diemžēl vēl šodien daudzi kristieši Bībelē rakstītos vārdus “Viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem” (Mt. 27:25) uzskata par mūžīgu lāstu, ko jūdi paši sev uzlikuši. Tajā pašā laikā kristieši uzskata, ka Jēzus asinis šķīsta viņus no grēkiem. Kāpēc kristieši domā, ka Jēzus asinis ir svētība viņiem pašiem, bet jūdiem tās ir lāsts?…

“Kristiešiem ir jāatgriežas pie Bībeles vēsts par Dieva mūžīgo derību, kuru Viņš noslēdza ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. Dieva mīlestība ir beznosacījumu un mūžīga; Viņš nepārstāj mūs mīlēt arī tad, ja mēs grēkojam. Ja mēs ticam Bībelei un Dieva mūžīgajai derībai, mums jātic, ka Dievs nekad nav atmetis savus izredzētos ļaudis (Rom. 11:1,2). Pat mirstot pie krusta, Jēzus lūdza savu Tēvu, lai piedod Viņa pāridarītājiem viņu grēkus. Vai Dievs neapmierināja sava Dēla lūgšanu pie krusta? Ja Viņš to pieņēma, kas mēs esam, ka vēl nosodam tos, kuriem Dievs ir piedevis?” noslēgumā vaicāja R. Elofers.

Ričards Elofers kopā ar Latvijas adventistu mācītāju Īzaku Kleimani apmeklēja sinagogu un Ebreju biedrības namu Rīgā, kā arī Biķernieku un Rumbulas memoriālu, kur Otrā pasaules kara laikā nacisti un viņu sabiedrotie nogalināja 25.000 ebreju.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju departamenta vadītājs